به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه برنامه های فرهنگی و اجتماعی سوم خرداد ، ۱۴ و ۱۵ خرداد تبیین شد و با توجه به اینکه هنوز شرایط کرونایی در تهران حاکم است، مقرر شد اقدامات تبلیغی و تبیینی این ایام صورت پذیرد.

در پایان این جلسه حاضران از اقدامات فرهنگسرا برای ایجاد «حیاط» ویژه کودکان بازدید کردند.