به گزارش اکونا پرس،

نظافت حاشیه ها و شستشوی جداول و المان های ترافیکی و جمع آوری نخاله ها در این طرح در دستور کار قرار داشت.

همچنین عطایی مدیر کل امور خدمات شهری از اجرای این طرح بازدید کرد .