به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، حمید جوانی گفت: ایجاد فضای آرامش در مجموعه، شفافیت و صداقت در انجام امور، در کارآمدی مجموعه شهرداری نقش به سزایی دارد. 

او افزود: ارتباط موثر باید از درون سازمان شکل بگیرد و به شکل گسترده و سازنده به شهروندان تسری یابد. 

او بر فراهم سازی تسهیلات ارتباط دو سویه و آسان مدیریت ارشد منطقه با کارکنان و شهروندان در راستای مدیر پاسخگو بیان داشت: همانگونه که رفاهیات پرسنل از جایگاه ویژه ای برخوردار است به همان میزان شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع از ضروریات خدمت به شهروندان است. 

شهردار منطقه 3 در جمع معاونین و شهرداران نواحی ابراز داشت: میزان اطلاعات مکفی در سایر حوزه ها برای خدمات رسانی بی کاستی به شهروندان موثر باشد و اعمال راهبردهای جدید مشارکتی و تشکیل جلسات سازنده و عالی خدمت رسانی کمک شایان توجهی باشد.