به گزارش اکونا پرس،

محمد بنی حسن اظهار کرد: این مهم در راستای ارتقای سطح رفاه کارکنان خدوم شهرداری تهران انجام شده است.

او بیان کرد: این تعهد از رقم 205 میلیون تومانی به مبلغ یک میلیارد و 50 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین او به افزایش سقف تعهدات بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری تهران اشاره کرد و ادامه داد: در راستای ارائه خدمات رفاهی و ارتقای سطح رفاه کارکنان خدوم شهرداری تهران، در سال جاری تعهدات پوشش تکمیلی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری تهران نیز حدود 164 درصد نسبت به سال گذشته از رقم 379 میلیون ریال به یک میلیار ریال افزایش یافت.