به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، "رضا معلم" در این باره گفت: به منظورفرهنگ سازی و مشارکت فعال مردمی در محافظت از منابع طبیعی و با توجه به نابه سامانی های زیست محیطی اطرافمان امروزه  بیشتر از هر زمان دیگری حفاظت از محیط زیست ضروری و اجتناب ناپذیر است.

او در ادامه گفت: در این راستا راه اندازی خانه های محیط زیست در سراهای محلات می تواند زمینه های موثری را در حفظ و مراقبت از این محیط، فرهنگ سازی مناسب و همچنین جلب مشارکت های مردمی فراهم کند که نیاز است نظام بخشی، تدوین قوانین و سیاستگذاری های درست برای فعالیت های زیست محیطی گروه های مردم نهاد، مورد توجه قرار گیرد.  

معلم افزود: خانه محیط زیست یکی از خانه های اختصاصی مدیریت محله است که در آیین نامه خانه ها و کانون سراهای محلات منطقه ۴با هدف ارتقاء سطح دانش کاربردی و مهارتی شهروندان در زمینه محیط زیست و بهره گیری از دانش متخصصان و سازمان های مردم نهاد، شناسایی معضلات محیط زیستی محله توسط ساکنان محله و اقدام در جهت بهبود وضعیت محله، ایجاد شده است.