به گزارش اکونا پرس،

ایرج عظیمی در این باره گفت : در راستای تامین نیازهای خدماتی جمعیت ساکن و آتی محدوده ناحیه ۳ ،نسبت به تثبیت و جلوگیری از تغییر کاربری های خدماتی موجود براساس طرح تفضیلی تاکید شد 

وی افزود:در این دیدار در خصوص مسائل الهیه غرب و درخواست های مالکین در حوزه نظارت فنی و در حدود اختیارات کمیسیون داخلی مناطق با معاون شهرسازی تبادل نظر شد همچنین در خصوص رفع خطر از گودهای محدوده ناحیه ۳ با توجه به دستور مقام محترم قضایی در خصوص روند اجرایی رفع خطر بحث شد 

در انتها نیز در خصوص پیگیری ناحیه از پروژه های بزرگ مقیاس دارای عوارض صدور پروانه بمنظور تسویه حساب با شهرداری و لزوم گوشزد نمودن تبعات بهره برداری قبل از اخذ پایانکار به هیئات مدیره تعاونی ها و املاک در مرحله اتمام محدوده مواردی را مطرح شد.