به گزارش اکونا پرس،

در راستای انجام مراحل ورود به بورس و رعایت الزامات حاکمیّت شرکتی، نخستین جلسه کمیته حسابرسی پگاه لرستان، یکشنبه ۲۰ مهرماه، در پگاه لرستان تشکیل جلسه داد تا گامی از بورسی شدن این شرکت برداشته شود.

در این نشست، حسین بخشی مدیرحسابرسی و قربانعلی خاتم حسابرس داخلی شرکت صنایع شیر ایران همچنین، چنگیز قدم پور قائم مقام مدیرعامل و سید توکل شاهرخی معاونت مالی و اقتصادی پگاه لرستان، نیز حضور داشتند.

در این جلسه، به منظور ارتقاء و اعتلای فرهنگ سازمانی حسابرسی داخلی، احکام اعضای کمیته حسابرسی پگاه لرستان، به مهدی رفیعی و پیام اردلانی، اعطاء شد.