به گزارش اکونا پرس،

همچنین در بخشی از متن این لوح تصریح شده است  جد و جهد جنابعالی در امر حمایت همه جانبه از منابع طبیعی و مشارکت سخاوتمندانه در پویش همگانی ( ایران سرسبز- ایران قوی) شایسته تجلیل و ارج نهادن است .