به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، برنامه "پنجره ای رو به فلسطین " در این قسمت و با حضور «اینیاکی خیل دسن ویسنته» تحلیلگر بین االملل، استراتژی فقیرسازی فلسطینی ها، غارت ثروت و سرقت سرمایه های انسانی توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی را بررسی می کند. 

" پنجره ای رو به فلسطین" شنبه ساعت 2:00، 11:00و 23:00 و باز پخش آن یکشنبه ساعت : 17:00 ، دوشنبه: 7:00و سه شنبه در ساعات 2:30و 23:00 به روی آنتن خواهد رفت .