به گزارش اکونا پرس،

درخت گردو، آبادان یازده ۶۰،شنای پروانه،مغز استخوان،روز صفر پنج فیلم برتر آرای مردمی تا روز هشتم جشنواره فیلم فجر هستند.

فهرست فیلم ها بدون اولویت است.