به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، از محورها و سرفصل های اصلی این پژوهش که همراه با پیشنهاد رسانه ای منتشر شده است، عبارتند از: کانکتوگرافی و دیپلماسی اقتصادی و پیرامونی چین؛ ابعاد اهمیت پروژه یک کمربند – یک جاده و دیپلماسی پیرامونی چین؛ اهداف استراتژیک چین از طرح یک کمربند یک جاده؛ چرایی عدم حضور ایران در نقشه ها و طرح های آغازین یک کمربند – یک جاده؛ جایگاه ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر و سیاسی ایران در طرح یک کمربند-یک جاده ؛ طرح های ایران – چین در قالب ابتکار یک کمربند - یک جاده ؛ استراتژی برون گرایی درون زا: استراتژی ایران در مشارکت در طرح یک کمربند یک جاده؛ منافع و چالش های طرح یک کمربند – یک جاده؛ مداخلات قدرت های بیگانه در طرح یک کمربند- یک جاده و تبعات آن بر همکاری ایران و چین ؛ رقابت و تفاوت جاده ابریشم جدید آمریکایی و طرح یک کمربند یک راه چین؛ جایگاه ایران در طرح یک کمربند - یک جاده از منظر اندیشکده های بین المللی. 

دانشجویان و علاقمندان به موضوعات پژوهشی در حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی برای دسترسی آسان تر به این پژوهش و سایر عناوین پژوهشی، می توانند به آدرس http://imrl.arc.irib.ir و نیز سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرس http://arc.irib.ir مراجعه کنند.