• علی صفایی رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه نکا:

    علی صفایی رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه نکا گفت: سامانه نسخه الکترونیک زمینه‌ساز تحول اساسی در ارائه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی است.