برگزیده جشنواره ملی هنر مقاومت با موضوع: زن ایرانی