به گزارش اکونا پرس،

 در پی شکایت امیررضا جمالی از باشگاه ایران خودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 587 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 34 میلیون و 596 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 940 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت امیرپارسا حسینی راد از باشگاه دریای کاسپین بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 540 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علیرضا فلاحی نوده از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 260 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت میرهادی میرجوان از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 6 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 130 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.