به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با توجه به شکایت  پگاه فرزانه کجوری از تیم رودگر نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 700/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15/260/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین با توجه به شکایت پدرام خداقلی زاده از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت 2/700/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/886/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

گفتنی است، باشگاه استقلال با توجه به شکایت مجید گرمرودی باید مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 32/700/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

تیم استقلال خوزستان نیز به پرداخت 740/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 16/132/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محسن آقایی محکوم شد.