به گزارش اکونا پرس،

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت مجید گرمرودی از باشگاه ایران خودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ 130 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 959 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت اجلال نصیری از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 675 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 178 میلیون و 351 هزار و 250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 3 میلیارد و 355 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت سیدمهدی حسینی از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 26 میلیون و 705 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت باشگاه ذوب آهن اصفهان از حسین سنگرگیر-بازیکن صنعت نفت آبادان، وی به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22 میلیون و 890 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.