به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده به شرح زیر است:

در پرونده شکایت پیمان میری از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد آن بنا به جهت دفاعیات به عمل آمده و ادله ابرازی، کمیته وضعیت حکم به بی حقی خواهان را صادر کرد.

همچنین در پی شکایت سیداحمد صالح آهی از باشگاه سپیدرود رشت ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 117/500/000 ریال بابت نیمی از خواسته و هزینه دادرسی محکوم شد.

با توجه به شکایت فرشید خزائی علی آباد از باشگاه سپیدرود رشت این باشگاه به پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال  بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

در پرونده شکایت سعید عزیزیان از باشگاه سرخپوشان پاکدشت (استقلال جنوب)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 340/000/000 ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

در پرونده شکایت باشگاه پیکان از پارس جنوبی در خصوص محمدعرفان معصومی، باشگاه پارس جنوبی به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت 3 سال حق آموزش این بازیکن محکوم شد. با توجه به واریز علی الحساب مبلغ 5/000/000 ریال به حساب فدراسیون، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای می باشد.

همچنین در پی شکایت رضا حیدری از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 693/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.  همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

با توجه به شکایت شهرام مهرپیما از باشگاه بعثت کرمانشاه، کمیته وضعیت درباره این پرونده اعلام کرد باشگاه بعثت کرمانشاه به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت مبلغ پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

گفتنی است آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.