به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت علی ابراهیمی خراط از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

با توجه به شکایت فریدون فضلی از باشگاه صنایع سمنان (هف سمنان سابق)، این باشگاه به پرداخت 50 میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته در حق خواهان محکوم شد. درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

در پرونده شکایت علی درویشی متولی از باشگاه ملوان بندر گز (فوتبال ساحلی)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد. همچنین در پی شکایت سینا رحمتی از باشگاه  ملوان بندر گز (فوتبال ساحلی) این باشگاه به پرداخت مبلغ 190 میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد.

گفتنی است آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.