به گزارش اکونا پرس،

نظر به آغاز فصل پاییز و نیمه دوم سال 1399 ، کمیته ملی المپیک هفته گذشته با واریز مرحله سوم کمک های خود،میزان دریافتی فدراسیونهای ورزشی از  بودجه مصوب تعیین شده در سالجاری را در ابتدای ماه مهر به سقف  75 درصد رساند.
این پرداختی ها شامل کلیه فدراسیون های ورزشی کمک گیرنده می باشد که بر اساس سرفصل های تعیین شده ورزش قهرمانی توسط فدراسیون ها هزینه خواهد شد.