به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه شرایط عمومی و فضای انجام کارورزی، موضوعات رایج برای کارورزی و شیوۀ فرمول‌بندی و گزارش‌دهی این دوره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه دکتر سیدمحمد‌کاظم واعظ‌موسوی مدیر مرکز روان‌شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک، تجربیات چند سال گذشته این مرکز در برگزاری هشت دوره تربیت مربی مهارت های ذهنی را در حیطه های روان‌شناسی و شیوۀ فرمول‌بندی برای کارورزان تشریح کرد.

در پایان و پس از معرفی کارورزان به ناظران دوره مذکور، از دانش‌آموختگان دوره هشتم که کارورزی خود را به اتمام رسانده‌اند قدردانی و گواهی‌نامه پایان دوره به این عزیزان اعطاء شد.