به گزارش اکونا پرس،

پس از شمارش آرا ماخوذه بترتیب سجاد گنج زاده با ۸۸ رای،حسن یزدانی با ۷۹ رای،ذبیح اله پورشیب با ۷۱ رای،احسان حدادی با۶۷ رای،بهداد سلیمی با ۶۳ رای،امین بوداغی با ۶۱ رای،شهربانو‌منصوریان با ۶۰ رای،مجتبی عابدینی با ۵۹ رای،زهرا نعمتی با ۵۸ رای،فرزانه فصیحی با ۵۷ رای،حمیده عباسعلی با ۵۱ رای،مصطفی نودهی با ۴۹ رای،محمد رضا گرایی با ۴۶رای،نجمه خدمتی با ۴۱ رای،حسین ساوه شمشکی با ۴۱ رای بعنوان ۱۵ نفر منتخب کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک انتخاب شدند.

گفتنی است:طبق ماده ۴بنده ۲ آیین نامه کمیسیون ورزشکاران حداکثر سه ورزشکار از هر فدراسیون ورزشی که ورزشکاران آنها حـداقل در یکـی از سـه دوره اخیـر بازیهـای

المپیک تابستانی یا زمستانی مدال آور بوده اند، می توانند عضو کمیسیون باشند. سایر فدراسیون های ورزشی

المپیکی و غیــر المپیکی صـرفاً می توانند یک عضو داشته باشند.