در این نشست پس از درخواست کمیته برگزاری بازیهای آسیایی هانگژو مبنی بر تعویق بازیها، این درخواست مورد موافقت هیات اجرایی OCA قرار گرفت اما مقرر شد تا بررسی های لازم در این باره صورت پذیرد.

بر پایه این گزارش ظرف یکماه آینده کمیته ای از سوی شورای المپیک آسیا تشکیل تا ضمن بررسی برنامه های جهانی و قاره ای در سال آینده زمان مناسبی برای تاریخ جدید بازیهای هانگژو تعیین و اعلام شود.