به گزارش اکونا پرس،

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت میلاد شیخ سلیمانی از باشگاه ایران خودرو (پیکان)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 29 میلیون و 243 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 44 میلیون و 241 هزار و 421 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته نسبت به دعوی خواهان به میزان 510 میلیون و 577 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت پوریا شوریده ناو از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3 میلیون و 270 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت اشکان توانا از باشگاه مس شهر بابک، این باشگاه به پرداخت مبلغ 37 میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 817 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 262 میلیون و پانصد هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت ابراهیم بزرگی از باشگاه شهرداری بندرعباس، کمیته وضعیت دعوان خواهان را رد و غیرقابل رسیدگی اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.