• با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد

    همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری،با حضور دکتر حجت اله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،بسته های سرمایه…