• در60 هکتار از سواحل خلیج فارس

    مدیر عامل شرکت پروئین گستر سینا ازشرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان از احداث اولین شهرک آبزیان کشور در خلیج همیشه فارس با ظرفیت تولید 50 میلیون قطعه ماهی…