• رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری تاکیدکرد:

    خلیل آبادی در جریان بررسی سرفصل گردشگری ومیراث فرهنگی برنامه سوم بر تهیه بخش جداگانه برای حوزه گردشگری در برنامه سوم توسعه شهر تهران، شناسایی ظرفیت روستاهای…