به گزارش اکونا پرس،

مهندس محمدرضا عروجی مدیر منطقه یک شهرداری شهریار دراین خصوص گفت: حدوددوماه پیش بنابه نیاز سنجی منطقه که توسط شهردارمحترم آقای مهندس کاویانی وکمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرشهریار انجام شد، مقررگردید اولین سرای محله درساختمان قدیم شهرداری منطقه یک اندیشه دایر گردد .بنابراین اقدامات اولیه درراستای انجام این پروژه،توسط شهرداری شهریار ،حوزه معادنت فرهنگی اجنماعی و بامساعدت شورای اسلامی شهر انجام پذیرفت. ساختمان براساس نیاز وباهدف سرای محله بازسازی شد که درمرحله تجهیز میباشد وامیداست اواخر هفته آنی رسماشاهد افتتاح وبهربرداری از این پروژه باشیم.

وی در ادامه اظهارداشت: مهندس کاویانی شهردارمحترم شهریار هدف افتتاح سرای محله را بالابردن سطح فرهنگ عمومی جامعه وتعامل بیشتر شهروندان بامدیر یت شهری اعلام کردواحداث چنین مکانهایی را بارویکرد مذکوردرسطح شهر الزامی دانست.

عروجی همچنین تصریح نمود:بنا به هدف گزاری مشخص، مقرراست دراین مجموعه کلاسهای متفاوت ازجمله روانشناسی ومشاوره خانواده،آموزش حقوق شهروندی، کلاسهای مذهبی خانواده وآموزش قرآن وعترت ،خانه ادبیات ،خانه سلامت ومحیط زیست وهمچنین محلی برای فعالیت انجمنهای مردم نهاد (Ngo)ها باشد.بنابراین از مردم منطقه میخواهیم باحضور فعال خود موجب رونق مرکز شده وبتوانند درمقابل این حضور واز منافع عام وامکاناتی که شهرداری و شورای اسلامی شهر،دراختیار شهروندان محترم قرار داده اند بهره مند شوند.