به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم، محمد رضا قاسمی نیا  اظهار کرد: یکی ازدوره های آموزشی نهضت سوادآموزی اجرای دوره تحکیم سواداست که باهدف ایجادارتباط بین سوادآموزی وآموزش مهارت های اساسی زندگی وفردی واجتماعی سوادآموزان و پیش گیری ازبازگشت به بی سوادی ؛ زمینه سازی یادگیری مادام العمر؛غنی سازی آموزشی محیط زندگی مخاطبان وخانواده هاوترویج فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی تعیین شده است.

وی افزود: رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی )می فرمایند: درموردسوادآموزی،در درجه اول،توسعه سواد ودردرجه دوم تعمیق سواد موردنظراست.

معاون سواد آموزی قم تصریح کرد: فردی می تواند در دوره تحکیم سواد ثبت نام کند که دارای یکی از مدارک تحصیلی دوره سوادآموزی یادوره تکمیلی یاسوم وچهارم ابتدایی ؛ویادارای پنجم ابتدایی بعداز سال ۱۳۹۲باشد.

وی بیان کرد: برنامه های آموزشی دوره تحکیم سواددرقالب یک دوره ۲۰۰ساعت به صورت پیوسته وهم زمان درمدت ۵ماه اجرامی شود.

قاسمی نیا افزود: آموزش دردوره تحکیم سوادبه دوشیوه حضوری (۷۰ساعت) وغیرحضوری(۱۳۰)ساعت باتمرکزبرتثبیت مهارت خواندن ونوشتن ،تعمیق مهارت روخوانی قرآن کریم ومهارت های حساب کردن ونیزتمرکزبرکاربردی کردن سواددرزندگی وزمینه سازی برای یادگیری مادام العمر می باشد.

معاون سواد آموزی قم خاطر نشان کرد: تمام آموزش دهندگان ،کارکنان دولت وفرهنگیان می توانندبه عنوان آموزش دهنده تدریس دراین دوره رابرعهده بگیرندودربرابرهر نفرسوادآموزکه دراین دوره موفق به دریافت گواهی قبولی شوندمبلغ ۲۳۰هزارتومان به آموزش دهنده پرداخت می گردد.

وی یاد آور شد: ازمدیران مدارس واعضای شورای مدرسه واعضای باسوادخانواده ها انتظارداریم کم سوادان رابرای ثبت نام وشرکت دردوره تحکیم سوادتشویق وراهنمایی ودعوت نمایند.