به گزارش اکونا پرس،

داودآبادی اظهار داشت: ایجاد پست 20/63 کیلو ولت شهید والانژاد در خمین، پست سیار 20/63 کیلوولت جاورسیان در خنداب، پست 20/63 کیلوولت حاجی آباد اراک، افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلوولت شهر صنعتی مامونیه در زرندیه، افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلوولت اختصاصی فروآلیاژ کاویان بخشی از این طرح ها است.

وی عنوان کرد: خط ۶۳ کیلوولت جاورسیان، خط ۲ مداره ۶۳ کیلوولت فروآلیاژ کاویان، اصلاح خطوط اطراف پست ۲۳۰ کیلوولت ساوه، خط ۶۳ کیلوولت ساوه ۴، بخش دیگری از طرح های اجرا شده برق منطقه ای باختر در یک سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر یادآور شد: حوزه عملکرد برق منطقه ای باختر در استانهای مرکزی ، همدان و لرستان است .

داودآبادی عنوان کرد: از لحاظ جغرافیایی، ۷۷ هزار کیلومتر مربع حوزه ماموریتی شرکت برق منطقه ای باختر است که حدود ۲۹ هزار کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی استان مرکزی است.

وی گفت: ظرفیت نیروگاه های منصوبه سه استان مرکزی، همدان و لرستان سه هزار و ۲۰۰ مگاوات است که از این میزان ظرفیت استان مرکزی یک هزار و ۳۱۰ مگاوات است

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی