به گزارش اکونا پرس،

شرکت نفت پاسارگاد نیز به عنوان بزرگترین تولید کننده قیر در خاورمیانه در این رویداد حضوردارد و در سالن 38B،  غرفه شماره B 48-51  از ساعت 9 الی 16 پذیرای بازدیدکنندگان می باشد.

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از روز نخست نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 

ثبت امتیاز