به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نقل از شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ، آقای فیروز شریفی رئیس مهندسی سیستم ها و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در رابطه با مهمترین اهداف طراحی و استقرار این سیستم ( (IMS اظهار داشت : رعایت استاندارد ها و الزامات قانونی و مقررات شرکت ملی نفت ایران ، شناسایی، ارزیابی و کنترل موثر جنبه های زیست محیطی، مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی و الزامات قانونی، آموزش حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، جلب رضایت کارکنان و ایجاد زمینه های مشارکت آنان، مدیریت توسعه و به روز آوری فرآیند ها و فعالیت های سازمان و برنامه ریزی مطلوب، استفاده بهینه از منابع و تلاش برای تحقق کمی و کیفی برنامه های تولید از مهمترین دلایل اخذ گواهینامه های یاد شده است.