• سرمایه‌گذاری صدر تامین در گزارش فعالیت ماهانه آخرین ماه از سال مالی خود (سال مالی منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲) در صورت‌ وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش…