• یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

    به نظر میرسد اتحادیه اروپا برخلاف آمریکا از توافق هسته ای و برجام حمایت کند، از نظر سیاسی کشورهای انگلیس ، فرانسه و تا حدی آلمان با مواضعی همسو با ایران همراه…