• مدیرعامل کارگزاری جهان سهم عنوان کرد:

    با توجه به علم تکنیکال هر شاخص یا قیمت سهمی بعد از هر رشد نیاز به اصلاح و استراحت دارد و افت روزهای اخیر بازار بورس نیز همین اصلاح تکنیکالی است.