ریحانه پارسا  که در ترکیه زندگی می‌کند در توئیتی با هشتگ من از همه چیز قوی ترم نوشت:  ریحانه پارسا  نوشت : ‌احتمال سرطان رحم؛ هر دم‌از این باغ بری می‌رسد...

ریحانه پارسا