به گزارش اکونا پرس،

۴۵ میلیون نفر در سال ۹۶ برای انتخابات متصل به اینترنت بودند که خود اهمیت این حوزه را نشان می دهد.

در دوره حاضر در فضای شهری سرمایه های ما ساختمان ها نیستند بلکه باید به زیرساخت ها و فراهم کردن فضای کسب و کار فعالان حوزه محتوای دیجیتال توجه کنیم.

با اقدامات صورت گرفته و حمایت های معاونت علمی و فناوری در حوزه های مختلف اقدامات تاثیر گذار خوبی برای توسعه زیست بوم نوآوری انجام شده است که در بخش کنترل مدیریت شهری هم می توان از آن بهره برد.

استارتاپ ها با فعالیت های هوشمندانه و نوآورانه خود در فضای شهری می توانند تاثیرگذار باشند.شهرداری نیز از این اقدامات حمایت می کند.