• رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد:

    رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: امسال یک هزار و ۸۴۷ گزارش مردمی برای شکایت از تخلف واحدهای صنفی توسط سامانه ۱۲۴ دریافت شده است.