• جهش در گازرسانی؛

    تاکنون با اجرای بیش از ۱۴ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی روستایی و نصب بیش از ۲۵۸ هزار علمک گاز، ۲ هزار و ۵۶ روستای استان فارس به شبکه سراسری گازطبیعی متصل شده و…