به گزارش اکونا پرس،

بوالحسنی ادامه داد: تعامل با صاحبان این رسته شغلی و دریافت نقطه نظرات ایشان و همچنین بهره گیری از نمونه های موفق اجرا شده در سطح کشور به منظور دریافت نقاط ضعف و قوت و اجرای بهینه پروژه مد نظر و تهیه نقشه ها و براورد های مربوطه مدل اقتصادی و  در نهایت فراخوان جذب سرمایه گذار مراحلی است که در دستور کار این سازمان قرار دارد.