به گزارش اکونا پرس،

این گزارش می افزاید مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در احکامی جداگانه،