به گزارش اکونا پرس،

رئیس کمیته عالی ریسک بانک توسعه تعاون گفت : جامعه هدف ، مشتریان و بخش اقتصاد تعاونی کشور در سخت ترین شرایط این بانک را همراه و کنار خود دیده و بی شک تامین مالی و ارائه خدمات به موقع ، موجب تعمیم روابط اقتصادی در این چرخه شده است.

عضو هیات مدیره بانک در آخرین جلسه کمیته عالی ریسک افزود : سال پر فراز ونشیب 1401 را در شرایطی به پایان می رسانیم که نقدینگی به عنوان مهمترین چالش نظام بانکی مهار شده و بانک در بسیاری از سرمایه گذاری های صورت گرفته سربلند بیرون آمده و در صددیم تا با طراحی سیاست های شناور در حوزه های اعتباری ، تامین مالی و... در سال آینده منشا خدمات بیشتر باشیم .
در ادامه اعضای جلسه من جمله دکتر دبیریان به ارائه نقطه نظرات کارشناسی پرداخته و به صورت تحلیلی سال جاری را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند.